Page content

Inschrijvingsvoorwaarden

BETALINGSVOORWAARDEN: 

 1. Voor de cursussen en opleidingen van 4 tot 7 dagen na mekaar of producten van de webshop: 100% bij inschrijving of bestelling.  Je ontvangt onmiddellijk een factuur.  Vermeld het factuurnummer op je overschrijving.
 2. Voor opleidingen van 4 tot 6 maanden: 30% voorschot bij inschrijving, het saldo moet gestort zijn, minimum 14 dagen voor de start van de opleiding.
 3. Voor langdurige opleidingen, kan het bedrag maandelijks betaald worden. Dit kan enkel mits toelating „op voorhand” met Lazuli Training. Contacteer ons hiervoor eerst.
 4. Het cursusgeld blijft volledig verworven van zodra de lessen opgestart zijn, ook als de cursist de lessen staakt of om een of andere reden niet op de cursus aanwezig is of kan zijn.
 5. De cursusbijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor hen die het vereiste cursusgeld betaald hebben en indien de maandelijkse betalingen juist verlopen. De financiële verplichting ten opzichte van Eye Contact bvba blijft echter volledig bestaan.
 6. Indien de betaling van de toegestuurde factuur niet betaald is op de vervaldag , zal je een herinnering ontvangen tot betaling, maar is uw deelname niet meer verzekerd.

ANNULATIEVOORWAARDEN:

 1. Annulatie van de cursus voor de aanvang van de cursus: de annulatiekosten bedragen steeds 20% van het cursusgeld, met een minimum van 50 Euro.  Tenzij je ervoor kiest om het bedrag te transfereren naar een andere cursus of opleiding of dezelfde cursus op een andere datum.  Je kan de opleiding ook op een andere naam zetten.  Bij annulatie tijdens de opleiding, dient het volledig bedrag betaald te worden.
 2. Indien de cursus geannuleerd wordt door onvoldoende inschrijvingen of door overmacht, wordt het inschrijvingsgeld door Lazuli Training/Eye Contact bvba volledig geretourneerd.

 AUTEURSRECHTEN: 

 1. Door in te schrijven, geef je toestemming aanLazuli Training om tijdens de cursus audio-opnames te maken van de cursusinhoud, algemene foto’s te maken van de sfeer of te filmen.  Lazuli Coaching Opleidingsinstituut kan vrijelijk gebruik maken van dit foto- en filmmateriaal waarop je in beeld komt in haar eigen publicaties, in externe communicatie of communicatie via het internet. Indien u niet herkenbaar wil voorkomen op dit foto- en filmmateriaal zal daar steeds onmiddellijk gevolg aan geven. Laat ons dit weten via een schriftelijk verzoek via e-mail of gewone post. Volgens art. 10 en 12 van de privacywet heeft u immers recht op toegang, verbetering of verzet wanneer het gaat om uw persoonsgegevens, inclusief beeldmateriaal.
 2. Het tijdens de cursus door Lazuli Training algemeen verstrekte lesmateriaal wordt eigendom van de cursist, voor zover dit begrepen is in het cursusgeld. Het auteursrecht blijft eigendom van Lazuli Training/Eye Contact bvba en zijn docent. Het kopiëren van lesmateriaal (inclusief audiovisuele opnames en/of andere mediatechnieken) – zonder voorafgaande schriftelijke toestem­ming van Eva Storm – wordt gerechtelijk vervolgd.

ONAFHANKELIJKHEID & VERANTWOORDELIJKHEID: 

 1. De coachings en trainingen van Lazuli Training maken geen inbreuk op de integriteit van de cliënt/cursist en is er op gericht deze zo snel mogelijk onafhankelijk te maken of te houden. De cliënt/cursist draagt een eigen verantwoordelijkheid en er wordt rekening gehouden met diens levensbeschouwing. Bij alle vormen van begeleiding wordt uitgegaan van het zelfhelend vermogen in personen.
 2. Het uitoefenen van een coaching aangeleerd door Lazuli Training valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de beoefenaar. Lazuli Training en zijn docenten kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden.
 3. Gebeurlijke ongevallen van, naar en tijdens de lessen van Lazuli Training, vallen totaal ten laste van de cursist.

KLACHTEN:

 1. Zaken waarin deze voorwaarden niet in voorzien zijn, worden voor besluitvorming voorgelegd aan het bestuur van Lazuli Training/Eye Contact bvba. Klachten met betrekking tot de opleiding worden in eerste instantie behandeld via de docent/trainer.  Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan bestaat het zich schriftelijk te richten tot het secretariaat van Lazuli Training. Dit wordt voorgelegd aan het bestuur, die dan binnen de 8 weken uitspraak doet over de klacht en de hieruit voortvloeiende maatregelen. De uitspraken van het bestuur zijn bindend.

ALGEMEEN:

 1. Gerechtelijke geschillen kunnen alléén bij de Rechtbank van Antwerpen – België beslecht worden.
 2. De organisatie behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in het programma en planning aan te brengen.