Page content

Disclaimer

Eigendom:
Deze website is eigendom van Eye Contact bvba.

Contactgegevens:
Maatschappelijke zetel : Lambert Briesstraat 18, 2600 Berchem
Telefoon : 03-296 80 60
E-mail : info@lazulitraining.be

BTW nummer : BE 0455 600 090, rpr Antwerpen

Intellectuele eigendomsrechten :
Eye Contact verleent u het recht de materialen op deze site uitsluitend voor eigen en niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden. Dit onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnotities in de eventuele kopie van de originele materialen opneemt.   Alle foto’s en teksten zijn onder copyright van Eva Storm & Eye Contact bvba

Aansprakelijkheid:
De site van leden.lazulitraining.be is met de grootste zorg samengesteld. Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, info en diensten op deze site als dusdanig geleverd, zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet- overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.  Lazuli Training kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de informatie of voor de gevolgen of gebruik daarvan.

Handelsmerken :
Alle product- of bedrijfsnamen, logo’s en beelden, vermeld op deze site zijn handelsmerken van Eye Contact en moeten als dusdanig behandeld worden.

Herroepingsrecht
De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 7 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. ” De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien indien dit gaat over een online training.

Koppeling naar deze site:
Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site. Dit uitsluitend in zoverre de Eye Contact bvba hierdoor geen schade wordt berokkend. Dit is ook de enige wijze waarop materiaal uit de deze site mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Het rechtstreeks overnemen van informatie of andere zonder vermelding of in het geval van een web-pagina, link naar de bron is niet toegestaan.

Eye Contact bvba respecteert uw privacy:
en hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet , heeft U het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing. Om gebruik te maken van dit recht, richt U zich tot Eye Contact bvba volgend e-mailadres. Eye Contact bvba zal er alles aan doen de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van uw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens. U kan er meer over lezen op de pagina : privacy verklaring

Ieder geschil met betrekking tot de site van Eye Contact valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Eye Contact bvba gevestigd is, bevoegd.